Ny kunde? - Bliv oprettet som kunde allerede idag

Kurv 0

Høj kvalitet siden 2007

Professionel rådgivning

Skræddersyet konfigurationer

Hurtig levering

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – Uniplus IT A/S

  1. Anvendelse
  2. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "Vilkårene") gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt "Varen" eller "Ydelsen") fra Uniplus IT A/S til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt "Kunden").
  3. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem Kunden og Uniplus IT A/S, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.
  4. Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem Kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for Uniplus IT A/S
  5. Det er en forudsætning for Kundens køb, at disse Vilkår accepteres og Kunden opfordres til at læse Vilkårene grundigt igennem.
  1. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.
  2. Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende
  3. Ethvert udbud af Varer/Ydelser, prisoplysninger mv. på Uniplus IT's hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Uniplus IT A/S.
  4. Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af Varen/Ydelsen med mindre forudbetaling er aftalt.
  1. Levering og leveringstid
  2. Levering sker udelukkende til adresser i Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt.
  3. Uniplus It A/S sørger for at forsikre Varen under transporten.
  4. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem Kunden og Uniplus IT A/S. Det leveringstidspunkt som oplyses af Uniplus IT A/S er omtrentlig og dermed uforpligtende for Uniplus IT A/S, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.
  5. Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår Varen for Kundens regning og risiko. Uniplus IT A/S er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.
  6. I tilfælde af forsinkelse kan Kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og Kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.
  7. Hvis aftalen med Kunden omfatter flere Varer/Ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er Kunden desuagtet forpligtet til at betale for de Varer/Ydelser, der er leveret rettidigt. Har Kunden efter disse Vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.
  1. Priser, fragtomkostninger og betaling
   1. Priser
   2. Alle priser er ekskl. moms, afgifter og fragtomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til levering.
   3. Kunden bekræfter ved accept af salgs- og leveringsbetingelserne (også benævnt ”Vilkårene”) at produktet/varen købes og anvendes til erhvervs- og undervisningsformål og ikke videresælges til privatpersoner i henhold til reglerne om Copydan afgift.
   1. Fragtomkostninger
   2. Uniplus IT A/S anvender, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, GLS Transport eller DSV Transport til levering i Danmark. Fragtomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos Uniplus IT A/S.
   1. Betaling
   2. Betaling er som udgangspunkt netto kontant.
   3. Uniplus IT A/S accepterer efter individuel vurdering af Kundens kreditværdighed at levere Varer/Ydelser på kredit.
   4. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
  2.  
   1. Betalingsløsninger:
    1. Kredit/konto aftale hos Uniplus IT (med forbehold for kreditgodkendelse).
    2. Bankoverførsel (kontooplysninger vil fremgå af ordrebekræftelsen).
    3. Kontant betaling ved afhentning hos Uniplus IT A/S i Skanderborg.
    4. Betalingskort herunder Dankort, MasterCard og Visa
  1. Forsinket betaling
  2. Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned + evt. rykkergebyr efter gældende takst. Uniplus IT A/S udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.
  1. Ejendomsforbehold
  2. Uniplus IT A/S forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte Vare.
  3. Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, skal erstattes af Kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Uniplus IT's skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Uniplis IT's sikkerhed i Varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af Varen.
  1. Returret
  2. Kunden har returret indtil 8 dage fra faktura dato. Varen skal returneres i original og ubrudt emballage. Såfremt varen inden levering er blevet om-konfigureret, opgraderet eller på anden måde tilpasset af Uniplus IT A/S efter kundens ønske, er der ingen returret på varen. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres eller returneres, med mindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Bestillingsvarer er markeret i vareteksten, hvilket fremgår af såvel ordrebekræftelse som faktura. Med mindre andet er skriftligt aftalt er der ingen returret på software og softwarelicenser. Kunden afholder fragtomkostninger ved forsendelsen til Uniplus IT A/S og bærer risikoen for Varen indtil modtagelsen.
  3. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af Uniplus IT A/S. Returnummeret udleveres ved at kontakte den ordremodtager der er angivet på fremsendte faktura med angivelse af Kundenavn, Kundenummer, ordrenummer og varens specifikation. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.
  4. Kunden har ret til at få returneret et beløb svarende til den af Kunden erlagte pris for varen, når Uniplus IT A/S har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.
  1. Reklamation samt fejl og mangler
  2. Skulle varen ved modtagelse vise tegn på transportskade skal kunden selv tage forbehold på fragtbrevet inden kvittering for modtagelse. Såfremt De er i tvivl, kan De til enhver tid kontakte Uniplus IT kundeservice på telefon 70 20 76 78.
  3. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve udstyr og software umiddelbart efter leveringen.
  4. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode. Bemærk at sliddele såsom batterier er omfattet af begrænset garanti: 3 mdr. på genbrugt ved defekt og på nye produkter i henhold til producentens retningslinier.
  5. Uniplus IT A/S er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af Kunden, reparation udført af andre end Uniplus IT eller vores servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert net tilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.

   Det påhviler altid og i enhver situation Kunden at sørge for og opretholde nødvendig og tilstrækkelig backup af data, software m.v.
 1. Såfremt De har spørgsmål til ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan de altid kontakte vores kundeservice på telefon 70207678.